x

مجموعه فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام

هیئت فرهنگی خادم العباس علیه السلام
باشگاه ورزشی استعدادهای درخشان
کانون فرهنگی هنری مسجدقمربنی هاشم علیه السلام
ادبستان حضرت ام البنین سلام الله علیها (مهد غنچه های محراب)
صندوق قرض الحسنه داخلی خادم العباس علیه السلام
پایگاه مقاومت بسیج قمربنی هاشم (ع)

مســجد قمــر بنــی هاشــم (ع)طبــق شــواهد موجــود و شــهادت بــزرگان ، حــدود پنجــاه ســال پیــش در بخــش فوقانــی آب انبــار معــروف بــه خواجــه شــرف الدیــن بنــا گردیــد و بــه مــرور زمــان و بصورت خاص در ســال ۱۳۷۱ تجدیــد بناگردیــد.

در سال ۱۳۸۴ بــا ورود جوانــان بــا انگیــزه در کنــار پیرغلامــان بــا تجربــه ، مســجد بــا ارائــه برنامــه هــای فرهنگــی متنــوع ، رفتــه رفتــه بــه کانــون حضــور قشــر جــوان از جــای جــای شــهر تبدیــل شــد و در بســیاری از برنامــه هــا و مراســم بــا کمبــود فضــا جهــت خدمــت بــه مشــتاقان و شــیفتگان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت (ع) روبــرو شــد.

هیئت امنای مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام در سال ۱۳۸۶ اقدام بــه ســاخت عباســیه و کانــون فرهنگــی در دو طبقــه نمودنــد و همچنیــن در ادامــه زمیــن جنــب مســجد را جهــت ســاخت مجتمــع بــزرگ فرهنگــی خریــداری نمودنــد تــا ان شــاءا… و بــا کمــک مــردم ولایتمــدار شــهرمان در آینــده ای نــه چنــدان دور مقدمــات ســاخت و ســاز را آغــاز نماینــد.

شاید برای بسیاری از مجموعه های فرهنگی جــای ســوال باشــد کــه چــرا ایــن مجموعــه بــا گذشــت چنــد ســال هنــوز پویایــی خــود را از دســت نــداده اســت. در ایــن خصــوص مــی تــوان بــه دو نکتــه اشــاره نمــود :

۱-دعــوت از کارشناســان و خطیبــان بســیار توانــا از قــم در مناســبت هــای ویــژه ســال ، همچــون محــرم ، صفــر ،اوقــات فراغــت تابســتان و … و ارتبــاط
تنگاتنــگ ایشــان بــا جوانــان و نوجوانــان .
۲-مهمتریــن عامــل پویایــی مجموعــه ، یــک دل و همــراه بــودن تمامــی تشــکل هــای هیئــت خــادم العباس  علیه السلام ،کانون فرهنگــی ، پایــگاه مقاومــت بســیج ، باشــگاه ورزشــی و … در قالــب یــک مجموعــه فرهنگــی واحــد مــی باشــد . یعنــی از تمامــی  پتانســیل مــادی و معنــوی تــک تــک تشــکل هــا بــه صــورت هـماهـــنگ و در کلـــیه برنامــه هــا اســتفاده مــی گــردد و هیــچ گونــه برنامــه ای  خــارج  از الگــوی فــوق بــه علــت مــوازی کاری و صــرف هزینــه هــای متفرقــه ، اجــرا نمــی گــردد.

باشگاه فرهنگی ورزشی استعدادهای درخشان ، وابسته به مجموعه فرهنگی مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام ، اوایل سال ۱۳۹۳ با استفاده از کادری جوان و مجرب با هدف ایجاد محیطی مفرح برای هیئتی های این مجموعه و شکوفایی استعدادهای این مجموعه ، همچنین آموزش آکادمیک فوتبال ووشو ، والیبال و … با برنامه های تدوین شده ، ویژه سنین ۵ تا ۱۶ سال شروع به کار کرد.

این باشگاه در حال حاضر در زمینه های فوتبال ، فوتسال ، ووشو ، تنیس روی میز و شنا با بیش از ۱۵۰ ورزشکار هیئتی در حال فعالیت می باشد .
باشگاه ورزشی مجموعه فرهنگی مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام از شنبه تا پنجشنبه “ در تمامی ایام سال”  در حال فعالیت بوده و صبح و عصر کادر باشگاه مشغول به آموزش و تمرین می باشند .

قابل ذکر است که خواهران نیز پا به پای واحد برادران در تمامی فعالیت های مجموعه در حال فعالیت می باشند و در تمامی قسمت های مذکور نقش پر رنگی را ایفا میکنند و از نیروی انسانی با تعدا بالایی برخوردار می باشد .
فعالیت های این واحد جدا از فعالیت های ذکر شده در بخش کلاس های تابستانی پر رنگ تر خواهد شد .
کلاس های آموزشی (درسی / قرآنی / هنری / مشاوره) از جمله فعالیت های این واحد می باشد . جلسه هم اندیشی و مشاوره خانواده که بصورت هفتگی (چهارشنبه ها) برگزار می گردد در سطح شهرستان مطرح می باشد و از سراسر شهرستان در این جلسات شرکت میکنند .

شنبه : مراسم هفتگی هیئت خادم العباس (ع)  ،  ۷:۳۰ شب
یکشنبه :تمرینات باشگاه ووشو | ساعت ۶ عصر
سه شنبه : برگزاری کارگاه همسرداری و تربیت فرزند |۴عصر (ویژه خواهران ) – دعای توسل| بعد از نماز مغرب و عشا
چهار شنبه :  زیارت حضرت عباس (ع)| ویژه خواهران | ۴ عصر
پنجشنبه :تمرینات دو  رده سنی فوتبال | نوبت صبح – تمرینات رشته پینگ پنگ | نوبت عصر –  دعای کمیل بعد از نماز عشا
جمعه : برگزاری تمرینات سه رده سنی فوتبال | نوبت صبح و عصر

Untitled-4

Untitled-2

Untitled-3

0 نظر برای “مجموعه فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 + 2 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>